English versionЕфектива facebookЕфектива contactsЕфектива sitemapЕфектива home

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

ДЕЙНОСТИ

Изготвяне на проект в част Енергийна ефективност

Дейността представлява изготвяне на проект в част енергийна ефективност, необходим при изготвяне на идеен, технически или работен проект. Такъв проект е необходим за получаване на разрешение за строеж на всеки обект с целогодишно изпозлване и отоплявана площ над 50м².

За да се оринетирате за цена моля натиснете тук.

Изготвяне на оценка за съответствие в част Енергийна ефективност

Дейността представлява изготвяне на Оценка за съответствие на проект в част енергийна ефективност по чл. 169, ал.1, т. 6 от ЗУТ, необходима при изготвяне на идеен, технически или работен проект.

За да се оринетирате за цена моля натиснете тук.

Изготвяне на енергийни паспорти (сертификати) на сгради при въвеждане в експлоатация съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г.

За да се оринетирате за цена моля натиснете тук.

Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност

Обследването за енергийна ефективност на сгради има за цел:
• идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
• разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
• технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност;
• оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
В резултат на обследването се издава сертификат за енергийна ефективност, в който е отразен съответният клас на енергопотребление на сградата - класове от А ( най - ефективен ) до G ( най - енергоемък ).

За сгради въведени в експлоатация преди 1 Януари 2005 година сертификат за енергийна ефективност дава възможност за освобождаване от данък "недвижими имоти " според ЗМДТ.

Извадка от ЗМДТ: Чл. 24 - Освобождават се от данък:

18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва: а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата; б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва: а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата; б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

За издаване на сертификат с клас на енергопотребление по - висок от клас"D" за сгради въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 година е необходимо сградата да има положена или цялостна външна топлоизолация, или подменена дограма, ограждащите елементи да са в добро техническо състояние.

Сертификатът се издава на цялата сграда, а не на части от сградата.

След изотвяне сертификатът се подава с съответното подразделение на НАП като освобождаването от данък важи считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата.

Възобновяеми енергийни източници са всички типове слънчеви колектори за подгряване на вода, фотоволтаични системи, всички типове термопомпени агрегати - "вода - вода", "въздух - вода", "въздух - въздух", пелетни котли и др.

Актуален Закон за Местните Данъци и Такси може да видите тук: Актуален Закон за Местните Данъци и Такси

За да се оринетирате за цена моля натиснете тук.

За повече информация вижте нашите контакти тук .

Обследване за енергийна ефективност на котелни системи и климатични инсталации в сгради

За да се оринетирате за цена моля натиснете тук.

Обследвания на промишлени системи

За да се оринетирате за цена моля натиснете тук.