Обследване на сгради

Обследването за енергийна ефективност на сгради има за цел:

  • идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;
  • разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
  • технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност;
  • оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

В резултат на обследването се издава сертификат за енергийна ефективност, в който е отразен съответният клас на енергопотребление на сградата – класове от А ( най – ефективен ) до G ( най – енергоемък ).

Сертифициране на сгради

Сертификатът за енергийни характеристики е необходим на всяка сграда с разгърната застроена площ над 50m2.

За нови сгради той се издава преди въвеждане в експлоатация и е част от необходимата документация за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. За неговото издаване не е необходимо обследване.

За съществуващи сгради се издава най – рано 3 години след въвеждане на сградата в експлоатация. За издаването му е необходимо извършване на енергийно обследване.

Обследване за енергийна ефективност на отоплителни и климатични инсталации в сгради

Представлява задължителна проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с отоплителна мощност над 70kW и на климатични инсталации с номинална електрическа мощност над 70kW.